Bouwplannen Lunet in tuintjes

Lunet gaat in 2017 zijn bouwplannen hervatten.
Eind augustus hebben we (onder embargo) voorgelegd gekregen dat de tijdelijke bouw aan de Nuenenseweg plaats gaat maken voor definitieve bouw. De bewoners worden ondergebracht in een ander tijdelijk gebouw dat gepland is op het Volkstuintjesterrein. In onze reactie hebben wij erop gewezen, dat het beoogde terrein weliswaar een strook, parallel aan de toegangsweg vanaf de Amazonenlaan, omvat die volgens het bestemmingsplan bebouwd mag worden, maar dat een groter deel de bestemming “Groenvoorziening” heeft (zie kaart)
We hebben sterk aangedrongen op het zoeken naar een alternatief en gevraagd het parkeerterrein bij de “zandberg” op zijn bruikbaarheid te onderzoeken. Dit gebied heeft ook deels bestemming “Groenvoorziening”, maar deze keuze zou voorkomen dat er nog meer groen (in de vorm van de tuintjes) verloren zou gaan. Naast andere argumenten hebben we ook nog aangevoerd dat tijdelijke bouw soms wel erg lang kan blijven staan.
Recent is ons medegedeeld, dat nader onderzoek niet tot een alternatieve oplossing heeft geleid en de tijdelijke bouw op het terrein van de volkstuintjes gepland blijft.
(tijdelijke bouw in gebied met ‘”Groenvoorziening” is onder voorwaarden toegestaan).
Een gezamenlijke vergadering van Lunet, Bestuur Tuinders, TGE (Trefpunt Groen Eindhoven) en VOKE kon op korte termijn niet gerealiseerd worden. Het bestuur van de tuinders is recent ingelicht, zodat zij hun leden kunnen inlichten in verband met het komende seizoen.
Hiermee is ook ons embargo opgeheven en kunnen wij u, mede ingegeven door de meerdere vragen die wij van leden-tevens-tuinders gekregen hebben, informeren.
Zodra de plannen gereed zijn worden ze aan VOKE voorgelegd. Pas dan kunnen we ons standpunt ten aanzien van de tijdelijke bouw bepalen en u van de details zoals aanzien nieuw gebouw, bouwverkeer en te rooien groen, op de hoogte stellen.

Wij staan open voor suggesties en informatie.

Oude Gracht Oost steeds mooier dankzij VOKE

krantenartikel_maart

Beplanting Aan de Meet: Het aanbrengen van de beplanting is mogelijk gemaakt door de bereidwillige medewerking van het Bestuur van de Stichting Aan de Meet, De gebiedsbeheerder van de gemeente Eindhoven, Trefpunt Groen Eindhoven en financiële ondersteuning van de Werkgroep voor Natuurbehoud en Milieubeheer. De tegen de gevel aangebrachte planten zijn vrij klein zodat het enige jaren zal duren voor de graffiti geheel aan het gezicht zal zijn onttrokken. Het is mogelijk dat er, made ter overbrugging van deze periode een nieuwe graffiti aangebracht wordt is minder agressieve kleuren.

Amazonenlaan: Behoud laanstructuur. Mogelijk komt er binnen niet al te lange tijd een nieuw veldbezoek waarop de uitvoerbare opties besproken worden.

Brug Orpheuslaan: In de eerste helft van April worden de leuningen aan de zijkanten aangebracht.

Startvergadering Zorgzame Buurt

De kiem voor Zorgzame Buurt in Oude Gracht Oost is gelegd toen Han-Paul Spiers in het informele deel van de jaarvergadering van VOKE in 2013 bij een van de bestuursleden de vraag neerlegde, of Zorgzame Buurt niet iets zou zijn om op te starten in Oude Gracht Oost.

opstartvergadering_zorgzamebuurt-300x184Deskundigen zijn benaderd, een uitnodigingsbrief werd opgesteld en in augustus verspreid en op 4 september was de opstartvergadering met een onverwacht hoge opkomst van 115 personen. Zorgzame Buurt Oude Gracht Oost was levensvatbaar. Op het eerste coördinatoren overleg, op 7 oktober 2014, heeft bestuur VOKE het project overgedragen aan de coördinatoren na aangegeven te hebben, technische en financiële middelen ter beschikking te stellen en zich voorts terug te trekken uit de dagelijkse gang van zaken.

Interesse in Zorgzame Buurt?

Steeds meer buurten in Eindhoven richten een ‘Zorgzame Buurt’ op. In het Eindhovens Dagblad zijn hierover verschillende artikelen verschenen:
Zorgzame Buurt heeft de toekomst
Thuis kunnen blijven wonen dankzij buurthulp
Hoogleraar over ‘netwerk van burgers’

Is een Zorgzame Buurt ook iets voor de wijk Oude Gracht Oost? Wij horen graag uw mening. Bij voldoende belangstelling kunnen wij een bijeenkomst organiseren.