Categorie archieven: Geen categorie

Herinrichting Amazonenlaan/Damocleslaan

Herinrichting Damocleslaan-AmazonenlaanIn maart 2021 was er een digitale vergadering over het voorontwerp. Verrassend element was de opheffing van het fietspad. Dit zou echter ook voordelen hebben, namelijk het oplossen van de knelpunten bij de Nuenenseweg en het Wasvenpad.

Daarnaast zou er vergroening plaatsvinden door opheffing van het trottoir aan de oostzijde en van parkeerplaatsen.

Een Wijkinfo is doorgestuurd aan allen met het verzoek te reageren naar de gemeente met een kopie naar VOKE/Verkeer. Op dat moment had het bestuur besloten dat VOKE in eerste instantie geen standpunt zou innemen, dit is individueel belang.

Uit de reacties die ontvangen werden en uit een enquête onder bewoners aan de Amazonenlaan velen hadden gereageerd. De overgrote meerderheid wilde handhaving van het fietspad. Daarop hebben we 20 april onze Commissie Verkeer (CV) gevraagd zich sterk te maken voor het behoud van het fietspad. Na maanden intensief overleg ontving de buurt op 4 oktober van de gemeente een wijkinfo met daarin de mededeling dat ‘Na overleg met de Commissie Verkeer van VOKE’ besloten is het fietspad te handhaven. Vergroeningselementen worden in het nieuwe ontwerp meegenomen. Nu probeert Annemie Driessen (voorzitter CV) ook nog de status Slowlane geëffectueerd te krijgen.

Annemie: De slowlane staat in het Bestemmingsplan Oude Gracht-Oost 2017. Het dubbelzijdig fietspad loopt echter niet door tot aan de rotonde op de Orpheuslaan. Daarmee verdwijnt de slowlane langs de Amazonenlaan. Om de slowlane toch te kunnen behouden en aan te leggen heeft de Commissie Verkeer contact gezocht met de fietsburgemeester van Eindhoven. We hebben een bijeenkomst georganiseerd met 4 raadsleden, Stichting Beter Eindhoven, 2 leden van de fietsersbond Eindhoven en een verslaggeefster van het ED. Dat heeft geresulteerd in een artikel in het ED op 10-11-2021. Zowel de Commissie Verkeer als de afdeling Eindhoven van de Fietsersbond hebben een brief naar wethouders M. List en R. Thijs. gestuurd met de vraag om alsnog de slowlane mogelijk te maken.

Verslag bijeenkomst verduurzaming

25 maart jl. vond de bijeenkomst Verduurzaming woningen Oude Gracht Oost (u herinnert zich de uitnodiging nog wel) plaats in de herberg van Lunet-Zorg. De opkomst was hoog; er waren bijna 80 buurtbewoners aanwezig. U misschien ook!

In een slotwoord  werd door Bert Smits het vervolgtraject geschetst.

Leden en Belangstellenden hebben een e-mail ontvangen met een enquête om een vervolg aan dit thema te geven. Wilt u deze enquête ook ontvangen, mail dan naar verduurzaming@voke.nl.

Tot slot treft u een totaalrapport van de verbruikscijfers aan.

Jubileum VOKE groot feest.

Ruim 11 1/2 jaar na de formele oprichting van VOKE is op 26 mei 2018 het 10 jarig jubileum van VOKE gevierd. Als locatie was gekozen voor Auberge Eeckaerde, een 3 eeuwen oud gebouw. De centrale ligging in Oude Gracht Oost en het feit dat het een rijksmonument is en VOKE voor behoud van cultureel erfgoed staat,  maakte de keuze makkelijk.  Ruim 100 genodigden  waren aanwezig om onder bij stralend weer het jubileum te vieren. Direct bij aan vang van het officiële gedeelte werden we verrast door de verschijning van Renate Richters wethouder Welzijn, die op de hoogte was gesteld dat de beide bestuursleden van VOKE zich al rond de 12 1/2 jaar inspannen voor het behoud van de cultuur en natuur in de oude Heerlijkheid Eckart. David Smeulders en Bert Coenen werden hierom geëerd met de vrijwilligersonderscheiding van de stad Eindhoven. Voorzitter David zei in zijn toespraak dat er in de afgelopen jaren veel werk is verzet, waarvan veel onzichtbaar is, maar waarvan de resultaten belangrijk zijn. De huidige reacties op de bestemmingsplannen zijn hiervan een voorbeeld. Mede hierdoor is het aantal leden ook flink gestegen.

Als jubileumgeschenk kreeg iedereen het cultuurtijdschrift “de Drijehornickels” uitgereikt. Samengesteld en uitgegeven door Heemkunde kring Nuenen. Met gastredacteur Bert Coenen is deze uitgave volledig gewijd aan “De Heerlijkheid Eckart.” Een prachtige uitgave met veel cultuurhistorie over onze wijk. Roland van Pareren, voorzitter van de Heemkundekring, bood een informatiepaneel aan, een “Terugbeeld”. Daarop staat informatie over het verleden en zal in het najaar bij kasteel Eckart geplaatst worden. Tot slot kwam Wim Daniels aan het woord. Virtuoos ging hij in op het heden en verleden van onze wijk, met vele toespelingen naar de aanwezige buurtgenoten.
In een vrolijke stemming en met het buitengewoon mooi
weer, werd de receptie een uiterst aangename en gezellige middag/avond. Prachtig om te zien hoe op deze wijze een buurt steeds meer samenhang krijgt.
Een zeer geslaagd feest!
Fons Weijts (voor website geredigeerd; B. Coenen)

Artikel in Eindhovens Dagblad