GROENONDERHOUD Oude Gracht-Oost

Begin 2021 kwamen buurtbewoners uit de Eratolaan en Dolonstraat samen om over het onderhoud van de openbare groenborders te praten. De laatste jaren is door de Gemeente Eindhoven flink bezuinigd op groenonderhoud. Het onkruid heeft vrij spel en bemesting van borders en bomen is al lang niet meer gebeurd. Ook het speeltuintje aan de Dolonstraat is aan een onderhoudsbeurt toe. Aanleiding om contact te leggen met de Gemeente Eindhoven. De gebiedscoördinator is enthousiast over ons plan en legt contact met de Ergon. Wij informeren de buurtbewoners rond de speeltuin. 

In september en oktober zijn we twee zaterdagochtenden aan de slag gegaan. De Ergon regelde hulp, die gereedschap meebracht en ‘groenafval’ afvoerde. Wie niet mee kon doen, zorgde voor koffie en lekkers. Beide ochtenden sloten mensen zelfs spontaan aan. We hebben onkruid langs de randen van de borders en bij schuttingen verwijderd en het zand van de zandbak schoongemaakt. Het was leuk om op deze manier kennis te maken met elkaar en het resultaat was duidelijk zichtbaar. We willen hier graag een vervolg aan geven en onze andere wensen over het groen kenbaar maken (bv. vervanging van borderplanten, meer bomen, een moestuin, nieuwe speeltoestellen, etc.) Zo kunnen we het groene en leefbare karakter van onze buurt behouden en verbeteren. Een groene buurt verbindt en vergroot het welzijn van de bewoners. 

De eerstvolgende bijeenkomst is begin 2022. Wilt u meedoen en/of uw ideeën met ons delen, stuur dan een email naar groenborders@oudegrachtoost.nl

Herinrichting Amazonenlaan/Damocleslaan

Herinrichting Damocleslaan-AmazonenlaanIn maart 2021 was er een digitale vergadering over het voorontwerp. Verrassend element was de opheffing van het fietspad. Dit zou echter ook voordelen hebben, namelijk het oplossen van de knelpunten bij de Nuenenseweg en het Wasvenpad.

Daarnaast zou er vergroening plaatsvinden door opheffing van het trottoir aan de oostzijde en van parkeerplaatsen.

Een Wijkinfo is doorgestuurd aan allen met het verzoek te reageren naar de gemeente met een kopie naar VOKE/Verkeer. Op dat moment had het bestuur besloten dat VOKE in eerste instantie geen standpunt zou innemen, dit is individueel belang.

Uit de reacties die ontvangen werden en uit een enquête onder bewoners aan de Amazonenlaan velen hadden gereageerd. De overgrote meerderheid wilde handhaving van het fietspad. Daarop hebben we 20 april onze Commissie Verkeer (CV) gevraagd zich sterk te maken voor het behoud van het fietspad. Na maanden intensief overleg ontving de buurt op 4 oktober van de gemeente een wijkinfo met daarin de mededeling dat ‘Na overleg met de Commissie Verkeer van VOKE’ besloten is het fietspad te handhaven. Vergroeningselementen worden in het nieuwe ontwerp meegenomen. Nu probeert Annemie Driessen (voorzitter CV) ook nog de status Slowlane geëffectueerd te krijgen.

Annemie: De slowlane staat in het Bestemmingsplan Oude Gracht-Oost 2017. Het dubbelzijdig fietspad loopt echter niet door tot aan de rotonde op de Orpheuslaan. Daarmee verdwijnt de slowlane langs de Amazonenlaan. Om de slowlane toch te kunnen behouden en aan te leggen heeft de Commissie Verkeer contact gezocht met de fietsburgemeester van Eindhoven. We hebben een bijeenkomst georganiseerd met 4 raadsleden, Stichting Beter Eindhoven, 2 leden van de fietsersbond Eindhoven en een verslaggeefster van het ED. Dat heeft geresulteerd in een artikel in het ED op 10-11-2021. Zowel de Commissie Verkeer als de afdeling Eindhoven van de Fietsersbond hebben een brief naar wethouders M. List en R. Thijs. gestuurd met de vraag om alsnog de slowlane mogelijk te maken.

BOMENAANPLANT hoek Argonautenlaan/Sterrenlaan

De omgevingsvergunning van juli 2020 van het Novalis College bood een mooie gelegenheid om aandacht te besteden aan de deplorabele toestand van de drie kersenbomen op deze hoek die toegang geeft tot Oude Gracht- Oost. Iedere lente staan ze prachtig in bloei, maar door sommigen werden ze alleen gewaardeerd als schaduwverstrekkers voor auto’s, met als gevolg bodemverdichting. Zowel een rapport opgesteld in opdracht van Novalis, als een in opdracht van VOKE, gaf aan dat de resterende levensduur van de bomen beperkt is tot 10 – 20 jaren. Allereerst hebben we de gemeente gevraagd of het door middel van paaltjes het parkeren onmogelijk gemaakt kon worden om zo de groeimogelijkheden te verbeteren. Vervolgens zijn we met de gemeente in overleg gegaan over het aanplanten van drie bomen die op den duur de kersenbomen gaan vervangen. De gemeente stond er niet afwijzend tegenover, maar kreeg de financiering intern niet rond. Uiteindelijk, in april, heeft VOKE zelf heeft drie nieuwe bomen laten aanplanten (Parottia’s). Ze zijn nog wat iel, maar gaan in de toekomst dit stukje buurt verfraaien.

Bezwaar lichtreclame Summa College

Summa College Sterrenlaan 10 heeft een vergunning aangevraagd en verkregen voor het plaatsen van een kunstwerk/reclame op het dak. VOKE heeft de vergunning ingezien en bezwaar ingediend; de procedure loopt.

Het juridische argument dat wij aanvoeren is dat de vergunning in strijd is met het bestemmingsplan. Daarnaast maken we gebruik van de gelegenheid om op te merken dat de directe omgeving veel overlast ondervindt van de scholen in de buurt (zwerfvuil, hangjongeren, parkeer- en verkeersoverlast) en van dit Summa College in het bijzonder (lawaai airconditioning, lichtvervuiling). Ook vestigen wij de aandacht op het feit dat de reclame een ernstige (Engelse) taalfout bevat (ready betekent ‘klaar om te beginnen’), die niet past bij Brainport Eindhoven. Wij verwachten binnen enkele weken ons standpunt voor een commissie te kunnen toelichten. Uiteraard houden wij u op de hoogte.

Verslag bijeenkomst verduurzaming

25 maart jl. vond de bijeenkomst Verduurzaming woningen Oude Gracht Oost (u herinnert zich de uitnodiging nog wel) plaats in de herberg van Lunet-Zorg. De opkomst was hoog; er waren bijna 80 buurtbewoners aanwezig. U misschien ook!

In een slotwoord  werd door Bert Smits het vervolgtraject geschetst.

Leden en Belangstellenden hebben een e-mail ontvangen met een enquête om een vervolg aan dit thema te geven. Wilt u deze enquête ook ontvangen, mail dan naar verduurzaming@voke.nl.

Tot slot treft u een totaalrapport van de verbruikscijfers aan.

Bestemmingsplan Oude Gracht 2017

27 november 2017 is het Bestemmingsplan Oude Gracht 2017 vastgesteld door de Raad van de gemeente Eindhoven. Hiermee is een einde gekomen aan een traject dat begon op 2 februari 2017 toen het Voorontwerp van het plan ter inzage gelegd is. Op 16 februari was er een inloopavond in de herberg van Lunet. Naar aanleiding van het voorontwerp heeft VOKE reacties ingezonden. De belangrijkste was, dat we het woonwagenkampje aan de Orpheuslaan weer onderdeel van het plan wilde hebben. Ter herinnering; in 2014 was er een plan van de gemeente om op het paardenweitje bij het kampje extra woonwagens te plaatsen. Dit plan is destijds onder aanvoering van VOKE verijdeld. Het is echter nooit definitief afgesloten. Om het uitbreidingsplan definitief te sluiten is het woonwagenkampje weer onderdeel van het conserverende bestemmingsplan Oude Gracht 2017 geworden. Dit hebben we bereikt, de paardenwei blijft natuurgebied.

In de periode die nu volgde is herhaald contact geweest tussen Trefpunt Groen Eindhoven (TGE) en VOKE enerzijds en Lunet anderzijds. Doel was een bevredigende oplossing te vinden voor het grote parkeerterrein dat Lunet had aangelegd in een gebied met bestemming ‘Groen’ Er was ooit ten onrechte vergunning voor verleend en ten behoeve van het bestemmingsplan moest hier een oplossing voor komen. Het parkeerterrein op terrein Lunet wordt weer ‘Groen’ het meeste parkeren moet in de toekomst op Lunet terrein er komt wel een weg in een deel van het groen, maar we kunnen dit als geheel kenmerken als winst voor VOKE en TGE.

Naar aanleiding het ontwerp bestemmingsplan, de volgende fase, hebben we uiteindelijk 29 zienswijzen ingediend. De belangrijkste zijn dat in de Agrippastraat, Palamedesweg, Dolonstraat, Aurorastraat, Dardanuspad, Theseusweg, Stentorstraat en Turnuspad de bestemming ‘Groen’ van de groenstroken zou veranderen in bestemming ‘Verkeer’. (ruim 3.500 m2) Ook bij het Summa College, de Odysseuslaan en de Icaruslaan verdween bestemming ’Groen’ ten gunste van ‘Verkeer’. Tussen Argostraat en Summacollege zou een strook van 1.700 m2 de bestemming ‘Groen’ verliezen ten gunste van ‘Maatschappelijk’, en ook in de Leanderlaan en de Antigonelaan zouden gebieden hun bestemming ‘Groen’ verliezen. In Oude Gracht Oost in totaal 13.000 m2. In Oude Gracht West zou dit ook gebeuren met gebieden in de Muzenlaan, Cliostraat, Mercuriuslaan, Euterpestraat, Heliconstraat, Galateastraat, Castorstraat, Creon- en Ajaxlaan. (totaal ruim 6.000 m2 ) VOKE heeft ervoor gezorgd dat ruim 19.000 m2 bestemming ’Groen’ behoudt. Tot de kleinere verworvenheden behoort dat de schrijfwijze van Amazonenlaan nu voortaan correct (met n voor laan) gevoerd zal worden. Voorts mag u in uw garagebox huisraad blijven opslaan.

Aan onze wensen is in een dergelijke mate tegemoet gekomen, dat we geen reden zien om naar de Raad van State te gaan. We zijn tevreden met het behaalde resultaat en hopen dat u als buurtbewoner dat ook bent.