Categorie archieven: Oude Gracht Oost

GROENONDERHOUD Oude Gracht-Oost

Begin 2021 kwamen buurtbewoners uit de Eratolaan en Dolonstraat samen om over het onderhoud van de openbare groenborders te praten. De laatste jaren is door de Gemeente Eindhoven flink bezuinigd op groenonderhoud. Het onkruid heeft vrij spel en bemesting van borders en bomen is al lang niet meer gebeurd. Ook het speeltuintje aan de Dolonstraat is aan een onderhoudsbeurt toe. Aanleiding om contact te leggen met de Gemeente Eindhoven. De gebiedscoördinator is enthousiast over ons plan en legt contact met de Ergon. Wij informeren de buurtbewoners rond de speeltuin. 

In september en oktober zijn we twee zaterdagochtenden aan de slag gegaan. De Ergon regelde hulp, die gereedschap meebracht en ‘groenafval’ afvoerde. Wie niet mee kon doen, zorgde voor koffie en lekkers. Beide ochtenden sloten mensen zelfs spontaan aan. We hebben onkruid langs de randen van de borders en bij schuttingen verwijderd en het zand van de zandbak schoongemaakt. Het was leuk om op deze manier kennis te maken met elkaar en het resultaat was duidelijk zichtbaar. We willen hier graag een vervolg aan geven en onze andere wensen over het groen kenbaar maken (bv. vervanging van borderplanten, meer bomen, een moestuin, nieuwe speeltoestellen, etc.) Zo kunnen we het groene en leefbare karakter van onze buurt behouden en verbeteren. Een groene buurt verbindt en vergroot het welzijn van de bewoners. 

De eerstvolgende bijeenkomst is begin 2022. Wilt u meedoen en/of uw ideeën met ons delen, stuur dan een email naar groenborders@oudegrachtoost.nl

BOMENAANPLANT hoek Argonautenlaan/Sterrenlaan

De omgevingsvergunning van juli 2020 van het Novalis College bood een mooie gelegenheid om aandacht te besteden aan de deplorabele toestand van de drie kersenbomen op deze hoek die toegang geeft tot Oude Gracht- Oost. Iedere lente staan ze prachtig in bloei, maar door sommigen werden ze alleen gewaardeerd als schaduwverstrekkers voor auto’s, met als gevolg bodemverdichting. Zowel een rapport opgesteld in opdracht van Novalis, als een in opdracht van VOKE, gaf aan dat de resterende levensduur van de bomen beperkt is tot 10 – 20 jaren. Allereerst hebben we de gemeente gevraagd of het door middel van paaltjes het parkeren onmogelijk gemaakt kon worden om zo de groeimogelijkheden te verbeteren. Vervolgens zijn we met de gemeente in overleg gegaan over het aanplanten van drie bomen die op den duur de kersenbomen gaan vervangen. De gemeente stond er niet afwijzend tegenover, maar kreeg de financiering intern niet rond. Uiteindelijk, in april, heeft VOKE zelf heeft drie nieuwe bomen laten aanplanten (Parottia’s). Ze zijn nog wat iel, maar gaan in de toekomst dit stukje buurt verfraaien.

Bestemmingsplan Oude Gracht 2017

27 november 2017 is het Bestemmingsplan Oude Gracht 2017 vastgesteld door de Raad van de gemeente Eindhoven. Hiermee is een einde gekomen aan een traject dat begon op 2 februari 2017 toen het Voorontwerp van het plan ter inzage gelegd is. Op 16 februari was er een inloopavond in de herberg van Lunet. Naar aanleiding van het voorontwerp heeft VOKE reacties ingezonden. De belangrijkste was, dat we het woonwagenkampje aan de Orpheuslaan weer onderdeel van het plan wilde hebben. Ter herinnering; in 2014 was er een plan van de gemeente om op het paardenweitje bij het kampje extra woonwagens te plaatsen. Dit plan is destijds onder aanvoering van VOKE verijdeld. Het is echter nooit definitief afgesloten. Om het uitbreidingsplan definitief te sluiten is het woonwagenkampje weer onderdeel van het conserverende bestemmingsplan Oude Gracht 2017 geworden. Dit hebben we bereikt, de paardenwei blijft natuurgebied.

In de periode die nu volgde is herhaald contact geweest tussen Trefpunt Groen Eindhoven (TGE) en VOKE enerzijds en Lunet anderzijds. Doel was een bevredigende oplossing te vinden voor het grote parkeerterrein dat Lunet had aangelegd in een gebied met bestemming ‘Groen’ Er was ooit ten onrechte vergunning voor verleend en ten behoeve van het bestemmingsplan moest hier een oplossing voor komen. Het parkeerterrein op terrein Lunet wordt weer ‘Groen’ het meeste parkeren moet in de toekomst op Lunet terrein er komt wel een weg in een deel van het groen, maar we kunnen dit als geheel kenmerken als winst voor VOKE en TGE.

Naar aanleiding het ontwerp bestemmingsplan, de volgende fase, hebben we uiteindelijk 29 zienswijzen ingediend. De belangrijkste zijn dat in de Agrippastraat, Palamedesweg, Dolonstraat, Aurorastraat, Dardanuspad, Theseusweg, Stentorstraat en Turnuspad de bestemming ‘Groen’ van de groenstroken zou veranderen in bestemming ‘Verkeer’. (ruim 3.500 m2) Ook bij het Summa College, de Odysseuslaan en de Icaruslaan verdween bestemming ’Groen’ ten gunste van ‘Verkeer’. Tussen Argostraat en Summacollege zou een strook van 1.700 m2 de bestemming ‘Groen’ verliezen ten gunste van ‘Maatschappelijk’, en ook in de Leanderlaan en de Antigonelaan zouden gebieden hun bestemming ‘Groen’ verliezen. In Oude Gracht Oost in totaal 13.000 m2. In Oude Gracht West zou dit ook gebeuren met gebieden in de Muzenlaan, Cliostraat, Mercuriuslaan, Euterpestraat, Heliconstraat, Galateastraat, Castorstraat, Creon- en Ajaxlaan. (totaal ruim 6.000 m2 ) VOKE heeft ervoor gezorgd dat ruim 19.000 m2 bestemming ’Groen’ behoudt. Tot de kleinere verworvenheden behoort dat de schrijfwijze van Amazonenlaan nu voortaan correct (met n voor laan) gevoerd zal worden. Voorts mag u in uw garagebox huisraad blijven opslaan.

Aan onze wensen is in een dergelijke mate tegemoet gekomen, dat we geen reden zien om naar de Raad van State te gaan. We zijn tevreden met het behaalde resultaat en hopen dat u als buurtbewoner dat ook bent.

 

 

Bouwplannen Lunet in tuintjes

Lunet gaat in 2017 zijn bouwplannen hervatten.
Eind augustus hebben we (onder embargo) voorgelegd gekregen dat de tijdelijke bouw aan de Nuenenseweg plaats gaat maken voor definitieve bouw. De bewoners worden ondergebracht in een ander tijdelijk gebouw dat gepland is op het Volkstuintjesterrein. In onze reactie hebben wij erop gewezen, dat het beoogde terrein weliswaar een strook, parallel aan de toegangsweg vanaf de Amazonenlaan, omvat die volgens het bestemmingsplan bebouwd mag worden, maar dat een groter deel de bestemming “Groenvoorziening” heeft (zie kaart)
We hebben sterk aangedrongen op het zoeken naar een alternatief en gevraagd het parkeerterrein bij de “zandberg” op zijn bruikbaarheid te onderzoeken. Dit gebied heeft ook deels bestemming “Groenvoorziening”, maar deze keuze zou voorkomen dat er nog meer groen (in de vorm van de tuintjes) verloren zou gaan. Naast andere argumenten hebben we ook nog aangevoerd dat tijdelijke bouw soms wel erg lang kan blijven staan.
Recent is ons medegedeeld, dat nader onderzoek niet tot een alternatieve oplossing heeft geleid en de tijdelijke bouw op het terrein van de volkstuintjes gepland blijft.
(tijdelijke bouw in gebied met ‘”Groenvoorziening” is onder voorwaarden toegestaan).
Een gezamenlijke vergadering van Lunet, Bestuur Tuinders, TGE (Trefpunt Groen Eindhoven) en VOKE kon op korte termijn niet gerealiseerd worden. Het bestuur van de tuinders is recent ingelicht, zodat zij hun leden kunnen inlichten in verband met het komende seizoen.
Hiermee is ook ons embargo opgeheven en kunnen wij u, mede ingegeven door de meerdere vragen die wij van leden-tevens-tuinders gekregen hebben, informeren.
Zodra de plannen gereed zijn worden ze aan VOKE voorgelegd. Pas dan kunnen we ons standpunt ten aanzien van de tijdelijke bouw bepalen en u van de details zoals aanzien nieuw gebouw, bouwverkeer en te rooien groen, op de hoogte stellen.

Wij staan open voor suggesties en informatie.

Oude Gracht Oost steeds mooier dankzij VOKE

krantenartikel_maart

Beplanting Aan de Meet: Het aanbrengen van de beplanting is mogelijk gemaakt door de bereidwillige medewerking van het Bestuur van de Stichting Aan de Meet, De gebiedsbeheerder van de gemeente Eindhoven, Trefpunt Groen Eindhoven en financiële ondersteuning van de Werkgroep voor Natuurbehoud en Milieubeheer. De tegen de gevel aangebrachte planten zijn vrij klein zodat het enige jaren zal duren voor de graffiti geheel aan het gezicht zal zijn onttrokken. Het is mogelijk dat er, made ter overbrugging van deze periode een nieuwe graffiti aangebracht wordt is minder agressieve kleuren.

Amazonenlaan: Behoud laanstructuur. Mogelijk komt er binnen niet al te lange tijd een nieuw veldbezoek waarop de uitvoerbare opties besproken worden.

Brug Orpheuslaan: In de eerste helft van April worden de leuningen aan de zijkanten aangebracht.

Interesse in Zorgzame Buurt?

Steeds meer buurten in Eindhoven richten een ‘Zorgzame Buurt’ op. In het Eindhovens Dagblad zijn hierover verschillende artikelen verschenen:
Zorgzame Buurt heeft de toekomst
Thuis kunnen blijven wonen dankzij buurthulp
Hoogleraar over ‘netwerk van burgers’

Is een Zorgzame Buurt ook iets voor de wijk Oude Gracht Oost? Wij horen graag uw mening. Bij voldoende belangstelling kunnen wij een bijeenkomst organiseren.